អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ

(One Window Service Unit)


ការស្មើសុំសេវាអនឡាញត្រូវធ្វើតាមដំណាក់កាលខាងក្រោម

ដំណាក់កាលទី១៖ ​ជ្រើសរើសសេវារដ្ឋបាល ដែលលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្នើសុំ
ដំណាក់កាលទី២៖ ​បំពេញបែបបទ និងរង់ចាំការត្រួតពិនិត្យដោយមន្រ្តីជំនាញ
ដំណាក់កាលទី៣៖ ​បន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យលើពាក្យស្នើសុំរួចរាល់ លោកអ្នកអាចធ្វើការ​បង់ប្រាក់ជាមួយធនាគារដៃគូនៅលើប្រព័ន្ធ Online
ដំណាក់កាលទី៤៖ បន្ទាប់ពីដំណើរការឯកសាររួចរាល់ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់លោកអ្នក ដើម្បីមកយកឯកសារនៅការិយាល័យគោលដៅ៕

ដៃគូបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ


ABA PAY ACLEDA Bank Sathapana Wing Bank TrueMoney Bakong KH QR PPCBank Visa/Master Card KESS PAY

តារាងតម្លៃសេវារដ្ឋបាល